కాకి అరిస్తే చుట్టాలొస్తారారావాణా సాధనాలు,పోన్లు లాంటివి లేనప్పుడు కబురు అందజేయడానికి పక్షులనే ఆధారంగా చేసుకునేవారుపావురాల ద్వారా సందేశం చేరవేసేవారని మీకు తెలిసిన విషయమేసాధారణంగా తమ పరిధిలోకి కొత్త పక్షులు ఏమైనా వస్తే కాకులు అరుస్తాయికాకులు అరిచాయంటే ఏదో కొత్త పక్షి వచ్చిందని, సందేశం తీసుకొచ్చిందని అర్థంఅప్పటి నుంచీ కాకులు అరిస్తే ఎవరో వస్తున్నారని, ఎక్కడినుంచైనా సందేశం వచ్చిందని నమ్మేవారుఅలా మొదలైన నమ్మకం ఇప్పటికీ కాకి అరిస్తే చుట్టాలొస్తున్నారని అనడం కొనసాగిస్తున్నారుకొన్నిసార్లు ఇది నిజమవుతుందని కూడా అంటారు కొందరు...ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలు, పండితులు చెప్పిన విషయాల ఆధారంగా రాసిన వివరాలివి..వీటిని ఎంతవరకూ పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగతంImages Credit: Pixabay


Thanks for Reading. UP NEXT

దర్శనం అయ్యాక గుడిలో ఎందుకు కూర్చోవాలి!

View next story