సప్తస్వరాలు వేటి అరుపులో తెలుసాస- షడ్జమం- నెమలిక్రేంకారంరి - రిషభం -ఎద్దురంకెగ - గాంధర్వం- మేక అరుపుమ - మధ్యమ - క్రౌంచపక్షికూతప - పంచమం - కోయిలకూతద - దైవతం - గుర్రం సకిలింతని - నిషాదం - ఏనుగు ఘీంకారం


Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories