ఎల్లో గౌనులో... రష్మీ గౌతమ్

రంగులన్నీ ఒక్క డ్రస్సుల్లో ఉన్నట్టు లేదూ!

డాన్స్ చేస్తూ...

జపం... జపం... ఒంటికాలి జపం... అన్నట్టు!

రష్మీ గౌతమ్

చిన్ని గౌనులో ఎన్ని హోయలో...

చిరునవ్వులు చిందిస్తూ...

డెనిమ్ స్కర్టులో...

నీలి రంగు గౌనులోన... రష్మీ గౌతమ్ 

నీలి రంగు గౌనులోన... రష్మీ గౌతమ్ 

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories