నేటి బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి
Date: 24 నవంబరు 2022

నేడు రూ.100 తగ్గిన గోల్డ్ రేటు
నేడు రూ. 200 తగ్గింది వెండి రేట్

హైదరాబాద్‌
22 క్యారెట్లు - రూ. 48,250
24 క్యారెట్లు - రూ.52,640
వెండి కిలో - రూ.67,000

విజయవాడ
22 క్యారెట్లు - రూ. 48,250
24 క్యారెట్లు - రూ.52,640
వెండి కిలో - రూ.67,000

విశాఖపట్నం
22 క్యారెట్లు - రూ. 48,250
24 క్యారెట్లు - రూ.52,640
వెండి కిలో - రూ.67,000

చెన్నై
22 క్యారెట్లు - రూ.48,850
24 క్యారెట్లు - రూ. 53,290

ముంబయి
22 క్యారెట్లు - రూ.48,250
24 క్యారెట్లు - రూ.52,640

ప్లాటినం ధర
10 గ్రా.లకు - రూ. 26,080
నేడు 10 గ్రా.కు రూ.10 పెరిగింది

Follow for more Web Stories: ABP LIVE Visual Stories